Frei nach Lukas: Das Weihnachtsevangelium auf Siegerländer Platt

(Auf Hochdeutsch Lukas 2,1-20 hier auf dem Bibleserver...)

 

Et begoaw sech awr zo dr Zitt, dat dr ahle Kaiser Augustus en Schwatt luhrsleeß, dat de Zahl va dä Lüh op dä Wäld jeschätzd wearn soll. On hiddie Schätzung woar de erschde on passierde zo dr Zitt, e där sich Cyrenius öm de Gäjend va Syrie kömmerde. On jedermah machde sech op de Socke, öm sech schätze ze lohße, jederma e sinner Schdatt.

On so machde sech och Josef va Galiläa, us dr Schdatt Nazareth, op dä Wech e dat jüdische Land, e de Schdatt vam David bet Nohme Bethlehem, weil hä us däm Hus vam David woar, öm sech schätze ze lohße zesahme bet Maria, sinnem Wiewesmensche, de e angern Ömstäng woar. On als se do woarne, woared a dr Zitt, dat se dat Klähng op de Wäld brenge sallde. On se kreij dr erschde Jong on schdoppde än e Windeln on lähde'n enne Gribbe, weil se kähng Zemmer ennr Werdschafd krije könne.

On do woarne Hürde eh drsälwe Ägge op dr Wees, die goawe achd op är Schofe. On guck do: Det Engelche vam Herrgott marschierde op se zo, on de Kloarheid vam Herrgott löchdede om se heröm; on se hadde wahne Angsd. On dt Engelche sädde gäje se: Ihr bruchd kähng Angsd ze ha; guck, ech verzalln ou groaße Freuj, de all Lü erläwe sonn; weil hö dr Heiland op de Wald komme es. On dat sadd ihr wesse: Ihr fingd dt Klähng eh Wingeln ejeweggelt on eh ner Gribbe.

On op eimohl worne do bi däm Engelche en Masse va dä hemmlische Soldate, de loawde dr Herrgott on sädde: Ehr si däm Herrgott do urwe, on Frehre op dr Ear, on dän Lü alles Gohre. On als de Engelcher nom Hemmel rob flouje, schwadde de Hürde ungernanger: Opstoh, mr wonn noh Bethlehem goh on gugge, wadd passierd es, wad ohs dr Herrgott verzahld hädd.

On se dommelde sech on funge all zwo, Maria on dä Josef, on och dat Klähng em Schdall do leije. Als se et awr so jeseh hadde, verzahlde se röm, watt se sälwer öwer dat Klähng jehord hadde. On all, de ed hoarde, woarne pladd öwr dat, wat de Hürde do verzahlde.

Maria awr beheel alles bi sech em Herze. On de Hürde dräjde werrer röm on loawde dr Herrgott wäje allem, wat se jeseh on jehord hadde.

 

 

get connected